Chính sách – Báo giá

Đăng vào: 11/05/2017

Chi phí hiện hành được thông báo trên mẫu đơn đặt hàng. Khách hàng có thể trả hàng tháng trong vòng 7 ngày tính từ ngày ghi trên hoá đơn, hoặc trong vòng 30 kể từ ngày ghi trên hoá đơn đối với các tài khoản thương mại.
Trong trường hợp các tài khoản không thanh toán đúng hạn, tinmoinhadat.vn có thể tự đưa ra quyết định:
+ Di rời bất cứ niêm yết bất động sản
+ Chấm dứt thoả thuận
+ Yêu cầu khách hàng trả mọi chi phí cho việc hồi phục các tài khoản quá hạn, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các đại lý chi phí hợp pháp.
tinmoinhadat.vn bảo lưu quyền thay đổi chi phí bằng việc đưa ra cho khách hàng thời hạn 30 ngày ghi chú trong biên bản. Khách hàng có thể chấm dứt hợp đồng này bằng biên bản thông báo trong vòng 30 ngày đối với bất cứ chi phí gia tăng khác.Việc thanh toán của khách hàng đối với hoá đơn tiếp theo sẽ được bao gồm cả những thay đổi này.
Khách hàng phải có trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các loại thuế, hoặc những phí chi trả khác được đề cập trong bản thoả thuận tại thời điểm ký kết hoặc trong tương lai, trong đó ngoại trừ đối với mọi loại thuế thu nhập của tinmoinhadat.vn.

Báo giá tin Vip:

  • Your SEO optimized title